Referat af generalforsamling 2007

Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2007 i Ejerforeningens alrum.
 
Dagsorden :   

1.    Valg af dirigent.
2.    Beretning om ejerforeningens virke i det forløbne år.
3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4.    Drøftelse og evt. vedtagelse af igangsætning af mere omfattende vedligeholdelsesarbejder.
5.    Fremlæggelse og godkendelse af det kommende års driftsbudget.
6.    Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg:
Peter Bech-Jensen
Jens Friis Jensen
Alle modtager genvalg.
8.    Valg af revisor.
9.    Eventuelt.


Bjarne Ravn bød medlemmerne velkommen til den ordinære generalforsamling.

ad 1)    Til dirigent valgtes Sverre Teglborg, der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

ad 2)    Formanden Bjarne Ravn fremlagde bestyrelsens beretning (vedlægges).
Torben Spalk spurgte om skiltningen i porten snart blev sat op, da det kneb for avisbudene at finde placeringen af opgangene og hvad skal der ske med udstillingsvinduet i porten mod nord?
Peter Bech Jensen oplyste at skiltene er undervejs og i udstillingsvinduet vil den gamle model og fotos og evt. diplom blive opstillet.
Birgit Aidt dårlig belysning ved kalde-systemet – Bjarne Ravn opfordrede hende til at melde det til portneren.
Lisbeth opg. I: Bedre og opdatering af møblement i vaskehuset.
Bjarne Ravn bad om en tilkendegivelse og denne udmyndede sig i at man skulle nøjes med en mellemvare evt. fra Ikea.
Jacob opg. D: Hvad med strukturen i betonen fremover.
Peter Bech Jensen orienterede om at den oprindelige struktur ikke er samme – men det er noget bestyrelsen ser på når næste etape skal laves.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

ad 3)    Jane Haugaard fra KPMG gennemgik regnskabet for 2006.
Bestyrelsen redegjorde hvordan den aktuelle problematik er omkring skræntarealet.
Bankgælden skyldes butikfacaderenoveringen.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

ad 4)    Varme- og teknikerrum skal renoveres da det er i en meget dårlig vedligeholdelsesstand.
Planen er at indskyde et dæk for at få en ekstra etage og lave pulterrum, bestyrelsens målsætning er alle lejligheder kan tilbydes et rum.
Thomas opg. H – maling m.m. af opg. H – dette vil blive lavet i år.
Kirsten opg. N – hoveddøren opg. N bør laves.
Lisbeth opg. I mere uddybende om vedligeholdelse, hvor er vinduerne placeret i planen.
Ove Nürnberg er der afsat nok til facade og vinduer – hertil svarede bestyrelsen ja.

ad 5)    Mogens Jensen gennemgik budgettet for 2007 på i alt kr. 2.625.969 inkl. ekstraordinær forhøjelse på kr. 400.000 til vedligeholdelse.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

ad 6)    Ingen forslag var indkommet.

ad 7)    Peter Bech Jensen og Jens Friis Jensen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Kirsten E. Bygholm og Thomas Juel Clemmensen blev valgt som suppleanter for 1 år.

ad 8)    Revisionsfirmaet KPMG blev genvalgt.

ad 9)    Ove Nürnberg savnede at man gemte alt materiale vedrørende Klintegaardens historie i alrummet.
Bestyrelsen vil sørge for at opstille en arkivkasse i alrummet og Ove Nürnberg laver et indlæg i husavisen om dette.
Manfred Kjær lovede at få rampen ved opg. I lavet.
Låsen til vaskeriet nederst fjernes.
Hensigten er at cylinderne skal fjernes – men der skal først laves en backup – bestyrelsen arbejder videre på det.
Lisbeth opg I – dørpumper justeres – bestyrelsens svar hertil var ja.
Opg. I trænger til dørkarmene bliver renoveret på grund af den store gennemgang.
Birgit Aidt oplyste at der kommer vand ind i opgangen opg. L – hun oplyser det til Peter Bech Jensen næste gang det sker.
Ros fra forsamlingen til bestyrelsen for det store arbejde de har gjort.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for den gode ledelse af generalforsamlingen.

Herefter blev der serveret idt mad og vin.

Dirigent:     Referent: Sverre Teglborg     Mogens Jensen

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net